Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

WVOI

WVOI

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VO Raad

VO Raad

MBO raad

MBO raad

NFU

NFU

PO-Raad

PO-Raad

VNG

VNG

VSNU

VSNU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Stagiairs tellen mee voor personeelsomvang

Tellen de uren die stagiairs maken mee voor de personeelsomvang op basis waarvan het jaarlijkse percentage mensen uit de banendoelgroep wordt bepaald? Het antwoord is ja; en daarbij wordt het volgende in ogenschouw genomen:

  • In 38f van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) wordt het begrip 'verloonde uren’ gebruikt.
  • Dit begrip wordt gedefinieerd als zijnde 'uren waarover loon is betaald en die zijn opgenomen in de loonaangifte als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet LB 1964’.
  • Ook stagiairs zullen een stagevergoeding ontvangen gerelateerd aan een beloning per uur, ongeacht of sprake is van een ‘echte’ of fictieve dienstbetrekking.
  • Zie ook het antwoord op vraag 2.7 in het kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl): 'Geldt het lage-inkomensvoordeel (LIV) ook voor stagiairs en leraren in opleiding?’
  • Als er sprake is van een dienstbetrekking en aan de voorwaarden van het LIV wordt voldaan, is er geen uitzondering voor stagiairs.
  • Stagiairs zijn dus niet uitgezonderd van het LIV.
    Het aantal verloonde uren voor stagiairs met een stagevergoeding is derhalve niet 0.

Met andere woorden: bij een stage-overeenkomst waarin is opgenomen hoeveel uur een stagiair werkt en tegen welke vergoeding, is er via de loonadministratie optelling van uren in het personeelsvolume dat geldt voor het bepalen van percentage in het kader van het wettelijk quotum (dit jaar 1,93 %).

Stagiairs uit de Banendoelgroep
Datzelfde geldt wanneer stagiairs uit de Banendoelgroep die zijn opgenomen in het Landelijk Doelgroepregister, bij de (overheids)werkgever stage lopen. Hun uren tellen (ook) mee voor de resultaatberekening (1,93 % in het jaar 2018).

Stagiairs die geen ambtenaar zijn
Een andere vraag hierover is of van stagiairs die geen ambtenaar zijn toch de uren meetellen. Dat klopt. Dat stagiairs geen ambtenaren zijn is in deze niet van belang.

Bron: BZK/SZW

Geplaatst op maandag 27 augustus 2018

Deel dit artikel

Ga naar...