Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

MBO raad

MBO raad

VSNU

VSNU

VO Raad

VO Raad

NFU

NFU

VNG

VNG

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

WVOI

WVOI

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

PO-Raad

PO-Raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Lessen trekken uit praktijkvoorbeelden

Afgelopen jaren jaren zijn er op de site www.samenvoordeklant van de Programmaraad veel praktijkverhalen verschenen. De praktijkverhalen vloeien voort uit de presentaties die tijdens zogeheten Praktijkdagen worden gegeven.

Doel van de presentaties is de ervaringen te delen met andere arbeidsmarktregio’s en deze misschien te verleiden succesvolle projecten en aanpakken over te nemen. Dit met het grotere doel van de Programmaraad om het functioneren van de regionale arbeidsmarkt te verbeteren, in het bijzonder voor mensen met een (grote) afstand tot die arbeidsmarkt.

Rode draden
Het geheel heeft een database opgeleverd van meer dan tweehonderd projecten en aanpakken. Dat riep bij de Programmaraad de vraag op of er ook lessen kunnen worden getrokken. Zitten er rode draden in de verhalen? Wat zijn de belangrijkste werkzame elementen in de veelheid van projecten? Hebben andere arbeidsmarktregio’s inderdaad gebruik gemaakt van de opgetekende ervaringen?

Analyse van de praktijkverhalen, een enquête onder betrokkenen en diepte-interviews resulteerden kortgeleden in de presentatie van een handzaam rapportje onder de titel ‘Twee jaar Praktijkvoorbeelden - Welke lessen kunnen we trekken?’

Betere en effectievere samenwerking
Samenwerking tussen arbeidsmarktpartijen in de regio is hét centrale thema in alle bekeken praktijkverhalen. In de enquête is onder meer de vraag gesteld of die samenwerking de afgelopen drie jaar effectiever is geworden. Dat is volgens het overgrote deel van de respondenten inderdaad het geval: 42 van de 48 respondenten zijn het (helemaal) eens met die stelling.

Volgens ruim de helft van de geïnterviewden leidt hun project ook tot bétere samenwerking in de regio: ‘Betere afstemming tussen werkgevers en gemeente, wat voor personeel wordt er gezocht, kunnen we voorwerk verrichten om te zorgen voor betere aansluiting’.

Werkzame elementen
Werkzame elementen bij samenwerking in de arbeidsmarktregio’s zijn onder meer:

  • dat betrokkenen elkaars taal leren spreken
  • leren van andere regio’s
  • gemeenten en UWV de basis vormen
  • er contact is met aanpalende domeinen (zorg, onderwijs, welzijn, etc.)
  • kansen voor publiek-private samenwerking worden benut.

Vervolg?
De meeste projecten zijn na de presentatie tijdens de Praktijkdagen volgens plan voortgezet, zo blijkt uit de enquête onder projectleiders. De meest voorkomende aanpassing is het omzetten van een pilot naar regulier beleid. Er worden veel positieve resultaten toegeschreven aan de projecten.

Meer dan de helft zegt dat het project betere kansen creëerde op werk voor mensen met een beperking of dat het project daadwerkelijk meer werkzoekenden aan het werk heeft geholpen. Een kwart tot de helft van de projecten leidde tot een aanpassing van bestaand beleid.

Wat kan beter?
Tenslotte is gevraagd naar wat de contactpersonen misten in de projecten. Meest genoemde verbeterpunten betroffen de projectstructuur en de financiering. Draagvlakontwikkeling, gekwantificeerde doelstellingen en de toolbox zaten daaronder. Visie, beleid en communicatie werden relatief het minst als verbeterpunten genoemd.

Interesse vanuit andere regio’s
De belangstelling heeft meest (ongeveer bij een derde van de projecten) geleid tot een werkbezoek. Geregeld (ongeveer bij een vijfde tot een kwart van de projecten) komt het tot een overname van - een deel - van de projectaanpak.

Klaas Salverda

Geplaatst op maandag 30 september 2019

Deel dit artikel

Ga naar...