Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VSNU

VSNU

MBO raad

MBO raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

WVOI

WVOI

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

NFU

NFU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VNG

VNG

PO-Raad

PO-Raad

VO Raad

VO Raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Waardering voor breed offensief arbeidsbeperkten

Kamerbrede instemming met het niet doorgaan van de invoering van het instrument loondispensatie. En politieke blijdschap bij een Kamermeerderheid over het brede offensief dat staatssecretaris Van Ark heeft ontworpen om meer mensen met een beperking aan werk te helpen.

Met die steun uit de Tweede Kamer kan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en haar partners in het veld verder met de uitwerking van de Participatiewet, waaronder de banenafspraak.

Wat het eerste - loondispensatie - betreft zag staatssecretaris Van Ark de polarisatie in het maatschappelijk debat toenemen. Voor haar was het belangrijkste echter dat de regeling in de Participatiewet te complex dreigde te worden. Om het ‘brede offensief’ dat er nu komt nog voor de begrotingsbehandeling van eind november handen en voeten te geven, zit de staatssecretaris volgende week al met alle partners - waaronder mensen uit de doelgroep zelf - om tafel.

Inkoop telt mee
Met dit offensief wil Van Ark mogelijk maken dat banen via inkoop van diensten meetellen bij de inkopende werkgever. Het bestaande instrument loonkostensubsidie wordt verbeterd en vereenvoudigd. Verder krijgt de matching tussen werkgevers en werknemers een extra impuls. Datzelfde geldt voor beschut werk. De Wajongregels worden logischer en willen mensen stimuleren om te gaan studeren of meer te werken.

SW-bedrijven
In een kameroverleg over de Participatiewet riepen verschillende oppositiepartijen de staatssecretaris andermaal op om de sluiting van SW-bedrijven te heroverwogen en ze juist open te houden.

Gesteld dat ze dat zou willen – wat overigens niet het geval is – is de vraag waar het geld hiervoor vandaan zou moeten komen. Want de keerzijde van het niet doorgaan van de invoering van loondispensatie is dat de opbrengst hiervan juist ten goede zou komen aan nog eens 20.000 extra plekken voor beschut werk. Van Ark vindt het overigens jammer dat in de financieringsdiscussie zo snel en vaak wordt ingezoomd op het SW-deelbudget. Terwijl er ook ander geldstromen en onderdelen zijn om in het kader van de nieuwe, brede Participatiewet te combineren.

Garantiebanen
PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk legde de staatssecretaris de vraag voor hoe het het toch kan dat de overheid in vergelijking met het bedrijfsleven blijft achterlopen in het nakomen van de banenafspraak. Hij vindt principieel dat overheidswerkgevers mensen echt in dienst moeten nemen: ‘Ik vind het te gemakkelijk om via inhuur even de doelstelling te halen.’

Voor D66 maakt het niet uit hoe het doel van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking wordt gehaald. Voor het CDA is zelfs bespreekbaar om het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen.

Staatssecretaris Van Ark benadrukte dat het getal 125.000 overeind blijft staan en dat geen enkele partij die daar een taak en verantwoordelijkheid in heeft, achterover kan leunen. De nadere uitwerking hiervan volgt dit najaar bij de concretisering van het brede offensief.

De staatssecretaris gaf overigens onmiddellijk gehoor aan het verzoek van Kamerlid Van Brenk (50Plus) om volgende week op Prinsjesdag met een gast van haar, die zelf arbeidsbeperkt is, in gesprek te gaan. In dat gesprek zal het met name gaan om de vraag hoe duurzaam de banen zijn die de rijksoverheid zelf invult voor mensen met een beperking.

Tekst: Klaas Salverda

 

Geplaatst op woensdag 12 september 2018

Deel dit artikel

Ga naar...