Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VSNU

VSNU

VNG

VNG

WVOI

WVOI

NFU

NFU

PO-Raad

PO-Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VO Raad

VO Raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Benutten van sociale ondernemingen via Aanbestedingswet

In hoeverre kunnen sociale ondernemingen via de Aanbestedingswet worden benut om banenkansen te vergroten voor mensen met achterstand op de arbeidsmarkt?

Op die vraag van kamerlid Eppo Bruins antwoordt staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, mede namens staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2.82 van de Aanbestedingswet geeft aanbestedende diensten de mogelijkheid om de deelname aan aanbestedingsprocedures voor te behouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot belangrijkste doel hebben, of de uitvoering van deze opdrachten voor te behouden in het kader van programma’s voor beschermde arbeid.

Het artikel biedt gemeenten uitdrukkelijk niet de mogelijkheid opdrachten onderhands te gunnen aan het 'eigen' SW-bedrijf, maar ze kunnen op deze manier wel bevorderen dat de opdracht naar een 'sociale onderneming' gaat.

Europese regelgeving
Om op een voorbehouden opdracht in te kunnen schrijven, moet een onderneming de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel te hebben, en ten minste 30% van de werknemers moeten werknemers zijn die binnen de doelgroep van artikel 2.82 vallen, zoals gehandicapte of kansarme werknemers. Deze eis komt voort uit Europese regelgeving.

Duurzame arbeidsrelatie
Of gedetacheerde werknemers aangemerkt kunnen worden als werknemers binnen dit artikel is een vraag naar de interpretatie van de wet, aldus beide bewindslieden. Naar hun opvatting zijn in de Europese jurisprudentie voldoende aanknopingspunten te vinden om een gedetacheerde werknemer te kwalificeren als een werknemer in de zin van artikel 2.82 Aw, als sprake is van een duurzame arbeidsrelatie.

Tegelijkertijd benadrukken ze dat de precieze uitwerking en invulling van de criteria altijd afhankelijk blijft van de concrete omstandigheden van het geval. Het is aan de rechter of de argumentatie in een bepaald geval sluitend is en of deze werknemers meetellen voor het 30%-criterium.

Lees hier de volledige beantwoording op de kamervragen.

Geplaatst op dinsdag 25 september 2018

Deel dit artikel

Ga naar...