Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

PO-Raad

PO-Raad

WVOI

WVOI

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VSNU

VSNU

VNG

VNG

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

NFU

NFU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Gevolgen macro-banenafspraak markt en overheid

Wat staat er in de weg om het onderscheid tussen markt (100.000 banen) en overheid (25.000 banen) in de Banenafspraak te laten vallen? Op die vraag geeft staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) uitvoerig antwoord in de zojuist verschenen Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel over het deactiveren van de quotumheffing.

De vraag is uiterst actueel geworden nu de Tweede Kamer dinsdag 2 oktober over een net ingediende motie van de vier regeringspartijen stemt. Daarin wordt de regering verzocht om het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen, zodat het er niet langer toe doet of een baan meetelt bij de overheid of markt.

Gevolgen op een rij
Samenvoegen van de markt- en de overheidssector zou een aantal gevolgen hebben, houdt staatssecretaris Van Ark – die zich niet tegen de motie verzet – de Kamer voor:

  • Als er geen onderscheid tussen overheid en markt zou hebben bestaan, zou de quotumregeling in dat geval per 1 januari 2018 niet geactiveerd zijn. De macro-banenafspraak (markt en overheid tezamen) is tot nu toe immers steeds gehaald.
  • Ten tweede wordt door samenvoegen de problematiek rondom inkoop van diensten opgelost tijdens de banenafspraak. Tijdens de banenafspraak wordt op landelijk niveau gekeken. Maar samenvoegen zonder verdere wijzigingen aan de quotumsystematiek biedt nog geen oplossing tijdens de quotumperiode, aldus Van Ark. Tijdens de quotumperiode wordt immers gekeken op het niveau van de individuele werkgever.
  • Ook tellen bij samenvoegen van de markt en de overheid de banen die gerealiseerd zijn via inkoop van diensten nog steeds niet mee bij de inkoper, maar bij de werkgever bij wie iemand formeel in dienst is.
  • Daarnaast blijft het in die situatie nodig dat banen waarin mensen via inleenverbanden aan het werk zijn, worden overgedragen via een inleenadministratie.
  • Verder is het volgens haar ook nodig dat als er geen onderscheid tussen overheid en markt zou bestaan, een keuze gemaakt moet worden over het gezamenlijke ingroeipad.

Breed offensief
Het laten vallen van het onderscheid tussen overheid en markt is denkelijk een van de onderwerpen waarover de staatssecretaris met alle betrokkenen wil praten in het kader van het breed offensief dat zij start om meer mensen met een beperking aan werk te helpen.

De quotumregeling is een middel, geen doel, herhaalt Van Ark in het kamerstuk. Zij merkt dat er veel commitment is om de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen, ook bij de overheidswerkgevers die bezig zijn met een inhaalslag. De overheidswerkgevers krijgen eenmalig een jaar extra de tijd om de afgesproken aantallen te halen.

Stijgende lijn
De regering vindt het positief dat de resultaten van de overheidswerkgevers ten opzichte van de resultaten over 2016 een duidelijk stijgende lijn laten zien. Zij hebben vorig jaar 2.875 extra banen gerealiseerd. Het is, aldus Van Ark, goed om te zien dat de overheid, na de afname van het aantal banen tussen 2015 en 2016, nu een toename in het aantal banen laat zien.

Het aantal afgesproken banen van de Banenafspraak blijft onverkort gelden. Het wetsvoorstel over het deactiveren van de quotumheffing brengt geen wijziging in het totaal afgesproken aantal banen (125.000) dat de werkgevers moeten realiseren.

Gelijktrekken?
Zoals bekend zijn in het Sociaal Akkoord van april 2013 verschillende afspraken gemaakt voor banen die de markt- en overheidssector zouden realiseren. Daarbij werden twee verschillende streefaantallen en ook een verschillend tijdpad afgesproken. In de Kamer is nu ook de vraag gerezen wat de consequenties zijn als de looptijd voor markt en overheid alsnog gelijk zou worden getrokken.

Aanpassingen moeten altijd gericht zijn om de kansen van mensen met een arbeidsbeperking te bevorderen, vindt staatssecretaris Van Ark.

  • Als de looptijd voor markt en overheid gelijk getrokken zou worden, zou ook de reeks voor de afgesproken aantallen banen voor de sector overheid aangepast moeten worden. De opgave voor de overheid zou, aldus staatssecretaris Van Ark, dan meer in lijn zijn geweest aan die van de markt, al naar gelang de keuze voor de aanpassing.
  • Als de keuze zou zijn gevallen op een volledige gelijktrekking van de sector overheid met de sector markt, dan zou de overheid de aantallen wel hebben gehaald in 2016 en 2017.

Lees hier de volledige Nota n.a.v. het verslag

Klaas Salverda

Geplaatst op donderdag 27 september 2018

Deel dit artikel

Ga naar...