Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VSNU

VSNU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

WVOI

WVOI

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

NFU

NFU

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VNG

VNG

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

PO-Raad

PO-Raad

VO Raad

VO Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Contourenbrief vereenvoudiging banenafspraak

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt onder meer een drastische vereenvoudiging voor van de quotumregeling bij de uitvoering van de banenafspraak. Eén die werkgevers meer perspectief biedt om banen te creëren, die werkgevers voor elke baan die ze realiseren beloont en die de administratieve lasten voor werkgevers en de uitvoering vermindert.

In haar brief van 7 september 2018 kondigde staatssecretaris Van Ark een breed offensief aan om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Onderdeel van deze brief was het voornemen tot vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Met deze vereenvoudiging wil zij het makkelijker maken voor werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen.

Met haar jongste Kamerbrief voldoet de staatssecretaris ook aan het verzoek van de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 oktober 2018  om aan te geven hoe zij uitvoering zal geven aan de aangenomen motie van het lid Nijkerken-De Haan c.s. over het opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid en wat de consequenties hiervan zullen zijn. Zij zal het opheffen van het onderscheid tussen overheid en markt in gang zetten. Dit zal wetswijziging vergen.

Bestuurlijke afspraken
Daarnaast hebben minister Ollongren van BZK en staatssecretaris Van Ark afgesproken te willen komen tot bestuurlijke afspraken met overheidswerkgevers. Deze afspraken moeten neerslaan in een concrete werkagenda. Deze bevat de activiteiten om te stimuleren en mogelijk te maken dat de extra banen er komen. Ook moet de werkagenda duidelijk maken hoe overheidswerkgevers verder inzichtelijk maken wat hun inspanningen en resultaten op de banenafspraak zijn.

Van Ark gaat ervan uit dat de komende jaren zowel markt- als overheidswerkgevers zich maximaal zullen blijven inspannen. Toch moet er volgens haar een stok achter de deur blijven voor het geval dat overheid en markt in het nieuwe systeem de gezamenlijke jaarlijkse doelstellingen leidend tot 125.000 extra banen, niet realiseren.

Quotumregeling
Overeenkomstig het huidige systeem zal de quotumregeling worden vormgegeven via een quotum en een heffing. Activering blijft daarbij een discretionaire bevoegdheid van het Kabinet. Net als nu zal activering pas plaatsvinden na overleg met betrokken partijen. 'Activering van de quotumregeling is immers een zware maatregel die goed afgewogen moet worden', aldus de staatssecretaris. Daarom zal zij bij het vaststellen van de definitieve vormgeving en de wetswijziging die de herziening zal vergen, 'niet over één nacht ijs gaan'.

Opslag en bonus
Concreet stel de staatssecretaris voor dat in de situatie dat de quotumregeling geactiveerd is, werkgevers een ‘inclusiviteitsopslag’ betalen. Tegelijkertijd wil zij een individuele bonus introduceren voor werkgevers die wel banen realiseren. De inclusiviteitsopslag en bonus worden zo vormgegeven dat werkgevers die het afgesproken aantal banen realiseren (op basis van het quotumpercentage) netto geen heffing betalen.

Werkgevers die méér dan het afgesproken aantal banen realiseren, ontvangen juist meer bonus dan ze aan opslag afdragen en gaan er netto op vooruit. De vereenvoudigde quotumregeling werkt dus als een bonus-malus systeem. In de vereenvoudigde quotumregeling is de inleenadministratie niet meer nodig.

1 januari 2020
Van Ark streeft ernaar de vereenvoudigde quotumheffing per 1 januari 2020 in werking te laten treden. Om voldoende ruimte te creëren voor het operationaliseren van de vereenvoudigde quotumheffing, is zij van plan de quotumheffing voor de markt- en overheidssector op grond van het huidige systeem op te schorten tot het vereenvoudigingsvoorstel wettelijk geregeld is, of uiterlijk tot 1 januari 2022.

Tegelijkertijd met de Contourenbrief ontving de Kamer vandaag ook de brief met de uitwerking van de andere onderwerpen uit het brede offensief.

Geplaatst op dinsdag 20 november 2018

Deel dit artikel

Ga naar...