Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VO Raad

VO Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

MBO raad

MBO raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

PO-Raad

PO-Raad

VNG

VNG

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

WVOI

WVOI

VSNU

VSNU

NFU

NFU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Provincies voorop: van banenafspraak- naar quotumcijfers

Provincies zijn hard bezig ‘om te denken’ naar quotumcijfers. En dus om los te komen van de oorspronkelijke banenafspraakcijfers, die bovendien helemaal zelfstandig moesten worden gerealiseerd. Nu kan - om de aantallen te halen - worden samengewerkt met de markt.

Dat bleek op een themabijeenkomst over de banenafspraak bij provincies die ook nu weer vooroplopen. Het quotum is immers een wettelijke taak.

Dat het quotumpercentage blijft doorgaan nadat er binnen de afgesproken periode 125.000 extra banen zijn gecreëerd, was pas echt nieuws.

De themadag voor banenafspraakcoördinatoren, 14 januari in Utrecht, werd ingeleid door Ad de Ruijter. Hij is vanuit de werkgeverssector Rijk gedetacheerd bij VSO en een van de drijvende krachten achter de ‘kennisalliantie’ die heel binnenkort gaat draaien. Uit recent onderzoek bleek grote behoefte aan een soort kennisautoriteit. De landelijke kennisalliantie gaat, zoals nu in VSO-verband ook al gebeurt, uiteraard actuele wet- en regelgeving (naar de praktijk vertaald) doorspelen. Maar zij wil zich vooral toeleggen op wat er in de regio’s aan activiteiten plaatsvindt. Want er zijn liefst veertien partijen die overheden kunnen ondersteunen. Het document met de corebusiness van elk van deze wordt het eerste product van de kennisalliantie.

Ad de Ruijter kennis.jpgDe Ruijter praatte het gezelschap bij over de actuele situatie, de vereenvoudiging van wet- en regelgeving en wat we dit jaar kunnen verwachten. Met het slechten van het schot tussen overheden en bedrijfsleven komt er veel meer ruimte voor publiek-private samenwerking. Ook bij overheidsaanbestedingen liggen er grote kansen voor social return on investment (SROI) waar de doelgroep baat bij heeft.

Overheid én markt
Markt en overheid moeten nu samen het quotumpercentage halen. Voor de sector overheid is dit percentage voor 2019 vastgesteld op 2,14 procent. De ‘boete’ voor het niet-halen is overigens voorlopig uitgesteld. Eind juni is er duidelijkheid over het nieuwe pakket wet- en regelgeving. Vooraf buigt het parlement zich er uiteraard nog over.

Er is een klein verschil tussen de omvang van de quotumgroep en de banenafspraakdoelgroep. Eigenlijk kun je zeggen dat de laatste niet meer bestaat, aldus De Ruijter: ‘We hebben nu een wettelijk quotum en dat is het enige dat geldt.'

Het wettelijk quotum is het aantal uit de banenafspraak, de extra banen én het aantal uit de nulmeting. De regeling is gebaseerd op het aantal verloonde uren (ook al ken je die officieel pas aan het eind van het jaar, stelde iemand kritisch vast).

Het quotumpercentage wordt voor elke werkgever apart berekend naar het gemiddelde aantal verloonde uren doelgroep gedeeld door het totaal aantal werknemers maal het gemiddeld aantal verloonde uren per werknemer. Daar bestaat een handige formule voor:

Niet tijdelijk
Voor alle werkgevers in Nederland stijgt het bijbehorende percentage van 2,14 in 2019 naar uiteindelijk 3,09 procent. Dat het quotumpercentage blijft doorgaan nadat er 125.000 extra banen zijn gecreëerd was nieuw voor de meesten. Het betekent feitelijk dat zolang de wet bestaat, werkgevers verplicht zijn om het percentage na te komen. Zakt een werkgever onder het percentage (en bijbehorend aantal banen), dan kan hij ook in de toekomst nog steeds een boete krijgen.

Vandaar dat De Ruijter tegenwoordig zegt: ‘Je kunt wel tijdelijke projectjes banenafspraak organiseren, maar daar red je het op termijn niet mee. Het gaat immers om de uitvoering van de Quotumwet.’ Daarom luidt zijn advies: ‘Neem het in de beleidskolom op en organiseer budget. Dan heb je mensen en middelen om de wet uit te voeren.’

De praktijk
Hoe realiseerden provincies het wettelijk opgelegde quotum van 1,93 procent per 31 december 2018? In aantallen en nog volgens voorlopige realisatie zit de feitelijke realisatie met 279,61 ruim boven de ondergrens van 259,57 banen. Maar in een individuele provincie kan 2 fte al het verschil tussen rood (tekort) of groen (goed) maken.

Het quotum doortrekkend naar 3,09 procent in 2024 (waarschijnlijk 2026, afhankelijk van wettelijke besluitvorming) en uitgaande van 9.500 banen (x 25,5 u. per week) die de provincies samen hebben, staan alle provincies bij elkaar in dat jaar voor een opgave van ruim 400 extra banen.

Zoals het nu gaat hebben de overheids- en onderwijswerkgevers veel meer kans de aantallen te gaan halen. ‘We hadden een groter speelveld nodig. Die krijgen we met de inwerkingtreding van wet- en regelgeving waarin het onderscheid tussen overheid en markt wordt opgeheven: het advies is alvast daarnaar te handelen, de meeste sectoren zijn daarmee al aan de slag of verkennen dit’, aldus De Ruijter.

Werkagenda
Minister Ollongren van BZK en haar collega’s van SZW en OCW hopen vroeg in 2019 bestuurlijke afspraken met de werkgevers van overheids- en onderwijsssectoren te ondertekenen. Deze afspraken moeten uitmonden in een werkagenda met concrete acties voor elke overheidssector.

De provincies zijn hiermee al begonnen, vertelde projectleider garantiebanen bij het IPO, Reinette Kiès. De werkagenda 2019-2024 voor de provincies zal uit vijf sporen bestaan:

1. monitoren, kennisdelen, samen optrekken
2. doorontwikkelen en experimenteren
3. duurzaam P&O-beleid
4. laten zien waarom en wat we doen
5. betrokken bij landelijke ontwikkelingen

Alle provinciale coördinatoren konden zich hier goed in vinden, met daarbij als aanvulling dat provincies ook steeds meer als bredere doelstelling hebben een inclusieve organisatie te willen zijn.

Vorderingen
Welke vorderingen maakten zij in het afgelopen half jaar? Een selectie uit provincieland:

  • Wij zijn heel pragmatisch bezig met kwalitatief goede plaatsingen van mensen. Daar halen we meer plezier uit dan uit de vraag of we kwantitatief het goede cijfer halen.
  • Om plaatsingen te doen slagen is goede interne begeleiding wel een punt.
  • Wij gaan gestaag verder. Een aantal doelgroepers heeft intussen een contract voor onbepaalde tijd. Maar er haken helaas ook mensen af. Dat is niet altijd te voorzien.
  • De duurzaamheid van banen staat meer voorop. Het is niet meer een tijdelijk project.
  • We zijn bezig met meerjarenbeleid, duurzame arbeidsrelaties en budget (via de voorjaarsnota).

Van waarde
Ab Smit, algemeen directeur en provinciesecretaris uit Zeeland, deelde daarop namens het IPO waarderingscertificaten uit. Trots op het feit dat de sector provincies om allerlei redenen best goed in het nakomen van de banenafspraak is. En hopend dat functionarissen op centrale posities vooral doorgaan met het toevoegen van maatschappelijke waarde aan hun organisatie.

Tekst: Klaas Salverda

 

Uitspraken die bleven hangen:

‘In het begin dacht ik: hoe kom ik aan een netwerk op dit vlak? Maar intussen moet je echt keuzes maken want je staat als overheid ook op de lijstjes van andere partijen.’

‘Als we hier straks de deur uitlopen kan elk van ons zo niet-aangeboren hersenletsel oplopen en daarmee tot de doelgroep gaan behoren.’

‘Behoor jij tot de doelgroep? Nee? Dan heb ik niks aan je. Want ik zoek doelgroepers…’

(Bij de schemaatjes met getallen:) ‘Niemand wil rood staan…’

‘De berekening blijft iets heel technisch, terwijl het over mensen gaat.’

Geplaatst op dinsdag 15 januari 2019

Deel dit artikel

Ga naar...