Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VNG

VNG

MBO raad

MBO raad

VO Raad

VO Raad

WVOI

WVOI

NFU

NFU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VSNU

VSNU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

PO-Raad

PO-Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Proeftuinen partnerschap overheid-markt voor meer banen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stimuleert overheidswerkgevers een maximale inspanning te leveren om de instroom van mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid te verhogen.

Eén van de routes voor een overheidsorganisatie om een deel van het quotum te behalen, is om in bestaande en nieuwe inkoopcontracten tussen overheid en markt meer ruimte te zoeken voor banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Partnerschap tussen markt en overheid, dus nauw samenwerken om de doelgroep aan betaald werk te helpen, is hierbij het uitgangspunt. De Normaalste Zaak en BZK ondersteunen partijen bij het starten van de samenwerking.

Proeftuinen
In proeftuinen, die voor een groot deel zijn gericht op facilitaire dienstverlening, ontwikkelen opdrachtgevers bij de overheid en hun leveranciers een samenwerkingsvorm waarin zij als partners werken om resultaten te boeken. De proeftuinen zijn vooral gericht op bestaande contracten.

Het doel is om binnen die contracten en/of in aanvulling daarop, extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Nu het kabinet met steun van de Tweede Kamer heeft besloten dat inkoop van diensten voor de banenafspraak mee gaat tellen bij de inkopende werkgever, is dit hét moment om te laten zien dat het werkt.

De aanpak
De Normaalste Zaak en BZK zetten hun netwerk in om opdrachtgever (overheid) en opdrachtnemer (markt) bij elkaar te brengen. Op drie verschillende manieren voorzien zij de partijen van kennis. Tegelijkertijd verzamelen ze met alle deelnemers aan de proeftuinen de knelpunten en de succesformules om een modelaanpak te ontwikkelen om binnen de diverse overheidssectoren (incl. onderwijs) opdrachtgevers en opdrachtnemers op weg te helpen.

1.    Ondersteuning op partnerschapsniveau
De Normaalste Zaak en BZK faciliteren en organiseren in overleg met de opdrachtgever en opdrachtnemer een kick off waarin de inhoud van de samenwerking wordt afgestemd en de contouren van het partnership worden geschetst. In een volgende bijeenkomst staat het operationaliseren van de samenwerking op de agenda. De ontwikkeling van het partnership wordt vervolgens gevolgd gedurende de looptijd van de samenwerking.

2.    Faciliteren van meet ups
In deze workshops die De Normaalste Zaak organiseert, komen alle deelnemers aan de proeftuinen bij elkaar om van elkaar te leren en om elkaar te inspireren.

3.    Gezamenlijk netwerk
De kennis die wordt verzameld uit bovenstaande activiteiten, aangevuld met relevante informatie, wordt onder de deelnemers verspreid via nieuwsbrieven e.d.

4.    De planning is om in juni 2019 een document te publiceren waarin voor de diverse overheidssectoren een praktische handleiding wordt gegeven om zelf met het partnerschapsconcept aan de slag te gaan om meer banen voor de doelgroep te creëren.

Deelname
Aan de deelnemers van deze proeftuinen vragen De Normaalste Zaak en BZK actieve deelname aan de workshops en aan het opzetten en operationaliseren van het partnership. Ook vragen we kennis, ervaring en resultaten te delen. De looptijd wordt vastgesteld binnen de partnership en zal in ieder geval tot juni 2019 duren. Hoewel binnen vrijwel alle overheids- en onderwijssectoren reeds een of meer proeftuinen zijn gestart, is er nog ruimte om met nieuwe proeftuinen aan te sluiten bij het netwerk.

Contact
info@denormaalstezaak.nl

Geplaatst op donderdag 21 februari 2019

Deel dit artikel

Ga naar...