Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

PO-Raad

PO-Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VO Raad

VO Raad

VSNU

VSNU

WVOI

WVOI

MBO raad

MBO raad

NFU

NFU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VNG

VNG

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Regionale inspiratiesessies Banenafspraak begonnen

In Zwolle is de eerste van vier inspiratiesessies over de uitvoering voor de Banenafspraak van start gegaan. Daar is een zekere koersverlegging merkbaar: niet langer focussen op bij wie een baan meetelt maar mét elkaar – ook als overheid en markt – kansen pakken en banen realiseren.

De bijeenkomsten worden aangeboden door VSO en zijn specifiek gericht op overheids- en onderwijswerkgevers. De sessies beogen om op verschillende plekken in het land mensen met elkaar in contact te brengen, van nieuwe impulsen te voorzien en vooral ook te leren van elkaar.

Voor dat laatste is alle ruimte. Maar daarvoor is er tijdens iedere sessie eerst een plenair gedeelte waarin zoveel mogelijk een mix vanuit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs en dienstverleners aan bod komt.

Inhaalslag
Karin van Ringen van het Werkgeversservicepunt (WSP) in de regio Zwolle verheelde niet dat het aandeel waar overheid en onderwijs voor staan nog niet op peil is. Maar het goede nieuws is dat de hele regio nu wel zo ver dat er praktisch geen overheids- of onderwijswerkgever meer is die niets aan de banenafspraak doet.

Er is echt sprake van een inhaalslag. Dus worden er steeds meer mensen geplaatst en neemt met name het aantal hoger opgeleide mensen in het doelgroepregister sterk af. Bij verschillende overheidswerkgevers zijn arbeidsmarktanalyses uitgevoerd die ruimte opleveren voor mensen met een arbeidsbeperking. Bij grotere werkgevers loont het duidelijk de moeite om een interne jobcoach aan te stellen. De adviseurs van het WSP zijn zelf naar individuele werkgevers gegaan. Daar zijn mooie pitches uit voortgekomen.

Welke barrières ze tegenkwamen?

• Geen geld of andere middelen
• Geen geschikte functies
• Vooroordelen over de doelgroep
• Geen commitment van de werkvloer

Allemaal barrières die gelukkig bij de meeste organisaties praktisch geslecht zijn.

'Durf, draagvlak en doen'
Voor Erica Georgius, coördinator banenafspraak bij de provincie Drenthe, luidt het adagium: ‘durf, draagvlak en doen’. Zij gaf haar collega’s bij andere overheden en in het onderwijs de volgende praktische tips en trucs mee:

• Zoek cv’s in plaats van vacatures en ga letterlijk met dát aanbod door het gebouw
• Experimenteer, het gaat ook weleens mis, dat kunnen ook verrijkende ervaringen zijn
• Benadruk dat het om een gezamenlijke verantwoordelijkheid gaat in plaats van ‘iemand bij PenO’
• Spreek met het bestuur en de ondernemingsraad af dat je voor duurzame arbeidsrelaties gaat
• Geen gepamper, het gros van doelgroepers is mondig genoeg.

Gunnen we het onze organisatie? Die ervaring met inclusief werkgeven? Georgius bracht een 'praatplaat' van werkgeversvereniging AWVN onder de aandacht waarin partijen elkaar bevragen, brainstormen én besluiten. Deze plaat, die er als een gezelschapsspel uitziet, kan helpen bij een gesprek over 100 redenen om vooral géén mensen uit de doelgroep aan te stellen.

Toenadering markt en overheid
Dat was natuurlijk koren op de molen van Nienke Schütte van Stichting de Normaalste Zaak, waar VNO-NCW, AWVN en MVO-Nederland in het bestuur zitten. Zij juicht de toenadering tussen markt en overheid, zoals staatssecretaris Van Ark en een meerderheid in de Tweede Kamer voorstaat, zeer toe.

Door verantwoordelijkheid te delen zal het gemakkelijker worden om samen meer banen te realiseren, verwacht zij. Schütte is projectleider van circa 15 proeftuinen waarbij overheidsopdrachtgevers om de tafel gaan met leveranciers. Met name de facilitaire dienstverlening – zoals catering en schoonmaak – is een kansrijke categorie. Banen gaan via inkoop gaan meetellen voor de banenafspraak. Daarbij gaat het ook om bestáánde contracten.

Haar advies in één zin: spreek die gezamenlijke belangen uit en deel de resultaten.

De actuele ervaringen met de proeftuinen leveren heel direct input op voor het nieuwe model dat in partnerschap wordt uitgevoerd. In meer klassieke afspraken rond social return on investment (SROI) wordt opdrachtnemers dikwijls eenzijdig een percentage opgelegd. Terwijl je veel meer banen kunt realiseren als je een gezamenlijk doel stelt, verwacht Schütte.

De uitkomst en handreiking over het benutten van inkoopmacht worden in juni verwacht. Maar Schütte is al zover dat zij nu adviseert:

• Onderzoek samen de mogelijkheden voor samenwerking (partnerschap) in bestaande contracten en aanbestedingen
• Hef belemmeringen van het soort ‘ja maar’ op, ook juridisch, bij de inkoop, rond VOG-verklaringen en geld
• Schroef doelen op
• Maak een stappenplan
• Zorg voor draagvlak op bestuursniveau
• Betrek de afdelingen
• Plan een afspraak in met hr en inkoop
• Ga praten met leveranciers, gebruik hún kennis
• Realiseer banen
• Ga het gewoon doen

Hoewel de eerste inspiratiebijeenkomst in korte tijd overtekend was, is er mogelijk nog plaats in een van de drie volgende. Kijk hier voor meer informatie.

Tekst: Klaas Salverda

Geplaatst op dinsdag 19 maart 2019

Deel dit artikel

Ga naar...