Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

WVOI

WVOI

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

MBO raad

MBO raad

VNG

VNG

VSNU

VSNU

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

NFU

NFU

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

PO-Raad

PO-Raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Quotumregeling wordt aangepast

In haar ‘Contourenbrief’ van 20 november 2018 heeft staatssecretaris Van Ark al uiteengezet waarom de huidige werkwijze met een heffing per werkgever te veel nadelen heeft en het realiseren van banen in de weg staat.

Daarom gaf zij toen al aan over te willen gaan van een systeem van straffen naar een positief systeem dat werkt met een ‘inclusiviteitsopslag’ als heffing en een beloning bij goed presteren. Bonus en opslag zijn in evenwicht met elkaar indien een werkgever het volgens de quotumregeling benodigde aantal banen heeft gerealiseerd.

Inclusiviteitsopslag
Over de uitwerking van de inclusiviteitsopslag en de bonus schrijft staatssecretaris Van Ark nu het volgende. Als de quotumregeling geactiveerd is, zal de ‘inclusiviteitsopslag’ worden geheven via de bestaande sociale premies, analoog aan de bestaande kinderopvangheffing. Werkgevers weten dus hoe een dergelijke opslag werkt en hoe hier mee om te gaan. De hoogte van de opslag zal vergelijkbaar zijn met de huidige heffing van 5.000 euro per baan.

Uitzonderingen
In de huidige quotumregeling zijn twee uitzonderingen voor het betalen van de heffing opgenomen. Werkgevers met minder dan 25 medewerkers  in dienst zijn uitgesloten, omdat zij beperkter mogelijkheden hebben om banen te realiseren. Ook hoeven werkgevers, bijvoorbeeld uitzendbureaus, over hun uitgezonden personeel geen heffing te betalen. Het is namelijk de inlener die de arbeidsplaats realiseert. Het handhaven van deze uitzonderingen in de vereenvoudigde werkwijze ligt voor de hand, vindt staatssecretaris Van Ark.

Bonus
Ook voor de bonus sluit zij aan bij een bestaand instrument, te weten het loonkostenvoordeel (LKV). Werkgevers zijn al bekend met dit instrument om mensen uit de doelgroep banenafspraak aan het werk te helpen. In de huidige situatie ontvangt een werkgever voor een werknemer uit de doelgroep banenafspraak voor maximaal drie jaar loonkostenvoordeel. Dat verandert. In de nieuwe situatie ontvangt een werkgever structureel voordeel. Dit zal niet alleen tijdens de quotumperiode gelden, maar ook al gedurende de periode van de banenafspraak. 

Hoger loonkostenvoordeel
Als de quotumregeling geactiveerd is, wordt de bonus vormgegeven door het bestaande loonkostenvoordeel te verhogen met 3,77 euro per verloond uur (5.000 euro per baan van 25.5 uur).  Dit bedrag is de bonus voor werkgevers die iemand in dienst nemen. Het totaal bedrag dat een werkgever aan LKV ontvangt betreft dan ongeveer 4,78 euro per verloond uur. De volledige bonus van ongeveer 5.000 euro per gerealiseerde baan compenseert zo de inclusiviteitsopslag.

Samenwerking gunstig
De bonus is een geldsom. Dat maakt dat de bonus overdraagbaar is tussen werkgevers. Dit maakt het mogelijk dat werkgevers die banen realiseren in samenwerking de bonus onderling kunnen verdelen. Wanneer bijvoorbeeld drie werkgevers één baan realiseren, kunnen zij samen afspreken elk eenderde van de bonus te houden.

Dit systeem maakt samenwerking mogelijk en heeft, aldus Van Ark, de potentie om tot meer banen te leiden. Het verheugt haar te constateren dat verschillende werkgevers vooruitlopend op de nieuwe situatie al aan de slag zijn met de nieuwe mogelijkheden.

Geen belemmeringen
De quotumregeling wordt pas geactiveerd indien de afgesproken aantallen in de banenafspraak niet worden gehaald. ‘De bedoeling is natuurlijk dat de quotumregeling nooit geactiveerd hoeft te worden’, aldus staatssecretaris Van Ark in een van haar brieven aan de Kamer. Daarom is het van belang dat er geen belemmeringen zijn voor werkgevers om banen te realiseren.

Geplaatst op vrijdag 5 juli 2019

Deel dit artikel

Ga naar...