Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VSNU

VSNU

VNG

VNG

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VO Raad

VO Raad

NFU

NFU

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

PO-Raad

PO-Raad

WVOI

WVOI

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Voortgang banenafspraak: Overheden gaan blijvend rapporteren

Overheidssectoren moeten blijvend rapporteren over de concrete voortgang van de banenafspraak. Daarvoor zal elke sector elk jaar met een rapportage moeten komen.

Dat zei staatssecretaris Tamara van Ark van SZW in de Eerste Kamer bij de behandeling van het wetsvoorstel tot het deactiveren van een eerder geactiveerde quotumheffing. Deze deactivering gaat in als het afgesproken aantal banen voor arbeidsbeperkten in de jaren erna alsnog wordt gerealiseerd.

VanArk_EK_nov19.png

De rapportageverplichting wordt uitgewerkt in een brief die minister Raymond Knops van BZK binnenkort naar de Tweede Kamer stuurt. In het bestuursakkoord van april zijn hierover eerste afspraken gemaakt. Staatssecretaris Van Ark is ‘stelselverantwoordelijk’, maar de minister van BZK is verantwoordelijk voor overheidswerkgevers.

Bemoedigend
Na de eerdere onderprestatie spreekt Van Ark van een ‘bemoedigende uitkomst’ nu overheidswerkgevers in de jongste trendrapportage een aanwas van honderden nieuwe banen laten zien en een aantal van ruim 2.000 banen over een jaar. Dat zijn aanzienlijk betere prestaties dan in voorgaande jaren.

Naast het sluiten van het bestuursakkoord heeft het ministerie van BZK dit jaar een Kennisalliantie ingesteld die op verschillende fronten de sectoren actief ondersteunt en waar overheidswerkgevers direct terecht kunnen. Netwerk De Normaalste Zaak organiseert met regionale publieke partners en werkgeversorganisaties een tour door de regio. Met de PO-Raad en de VO-raad maken de ministeries van BZK en OCW zich met het project Baanbrekers sterk voor meer instroom van mensen uit de doelgroep banenafspraak om aan de slag te gaan op ondersteunende functies in het primair en voortgezet onderwijs. Verder is boegbeeld Aart van der Gaag net aan de slag gegaan als inspirator voor de overheidssector.

Van_Ark_Eerste_Kamer_nov19.png

Vereenvoudiging
Van Ark herhaalde ook in de Eerste Kamer dat alle overheidswerkgevers gehouden zijn aan wat in 2013 tussen sociale partners is afgesproken, namelijk 25.000 extra banen bij de overheid en in het onderwijs. Zoals bekend zal zij dit najaar nog het wetsvoorstel voor een breed offensief naar de Tweede Kamer sturen. Daarin zit een belangrijk deel voor vereenvoudiging van het systeem. ‘Maar ook in het vereenvoudigde systeem, waarin het onderscheid tussen markt en overheid is weggevallen, zal ik het aantal banen bijhouden’, hield staatssecretaris de Eerste Kamer voor.

De vereenvoudiging komt er overigens niet alleen op verzoek van overheids- en onderwijssectoren maar is ook nodig voor de marktsector, omdat zich daar op langere termijn dezelfde problemen kunnen voordoen als eerder bij de overheid, aldus Van Ark.

Inhaalslag
De Eerste Kamer stemt volgende week over het wetsvoorstel dat de uitvoering van de quotumheffing (nadat deze voor een sector is geactiveerd) opschort voor de kalenderjaren tot 1 januari 2022. De maatregel gaat gelden voor zowel de overheidssector als de marktsector, maar is er onder andere op gericht de overheidssector de tijd te geven een inhaalslag te maken om alsnog het aantal afgesproken banen voor arbeidsbeperkten te realiseren.

Klaas Salverda

Geplaatst op dinsdag 5 november 2019

Deel dit artikel

Ga naar...