Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VNG

VNG

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VSNU

VSNU

VO Raad

VO Raad

WVOI

WVOI

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

MBO raad

MBO raad

NFU

NFU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Wet banenafspraak werkt

De Wet banenafspraak werkt. Onderzoekers van Panteia bevestigen de positieve trend van de groei van het aantal extra banen.

Die bemoedigende conclusie legt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor aan de Tweede Kamer. Zij doet dat in een brief bij de aanbieding van het rapport van de evaluatie van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

De Wet banenafspraak is op 1 mei 2015 in werking getreden. In de Wet is vastgelegd dat binnen vijf jaar na de inwerkingtreding een evaluatie van de Wet plaats moet vinden. Onderzoekbureau Panteia heeft dit onderzoek uitgevoerd.

Meer kansen
De hoofdvraag van het onderzoek is in hoeverre de Wet banenafspraak en de later ingevoerde Praktijkroute eraan hebben bijgedragen om de kansen voor mensen met een arbeidsbeperking op een baan bij een reguliere werkgever te vergroten. Op beide vlakken luidt het antwoord positief.

Tot en met vorig jaar zijn er bij elkaar bijna 52.000 banen gekomen. De groei van het aantal banen gaat gepaard met een stijging van de kansen op het vinden van werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarbij heeft de conjunctuur wel een gunstige invloed op de resultaten gehad.

De cijfers laten verder zien dat de toename van de extra banen vooral komt door een toename van het aantal formele dienstverbanden. Ook het aantal uren dat binnen een baan gewerkt wordt neemt toe.

De resultaten van Panteia zijn in lijn met de cijfers die elk jaar naar beide Kamers zijn gestuurd. Tot dusver heeft vooral de marktsector heel goed gepresteerd.

Kwalitatief resultaat
Uit het evaluatieonderzoek blijkt ook dat de Wet banenafspraak een positieve impuls heeft gegeven aan het maatschappelijk debat om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dat is de meer kwalitatieve doelstelling.

‘Deze evaluatie bevestigt veel van de beelden die ik heb opgedaan in mijn gesprekken met alle betrokkenen: werkgevers, mensen uit de doelgroep, sociale partners en uitvoeringsinstanties. Er is volop commitment en bereidheid om met de opgave uit het Sociaal Akkoord verder aan de slag te gaan’, schrijft staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer.

Intrinsieke motivatie
Zij is blij dat dankzij de Wet banenafspraak het gesprek wordt gevoerd om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Ook vindt zij het positief dat werkgevers mensen aannemen vanuit hun intrinsieke motivatie om mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven in hun organisatie.

Dat alles betekent niet dat zij geen aandachtspunten ziet. Zo vormen het behoud van banen die tot nu toe zijn gerealiseerd en het mogelijk maken van banengroei, een extra uitdaging in geval het economisch wat moeilijker wordt. ‘Dit gegeven maakt dat er extra mogelijkheden moeten komen om banen te realiseren. Ook moeten werkgevers flexibiliteit krijgen om banen te kunnen behouden en te blijven realiseren’, aldus Van Ark die daartoe een wetsvoorstel in voorbereiding heeft. De evaluatie versterkt haar vertrouwen dat zij met de voorgenomen vereenvoudiging en het bjbehorende Breed Offensief op de goede weg zit.

Houdbaar voor de toekomst
Zij wil dan ook zo snel mogelijk aan de slag om het systeem van de Wet banenafspraak ook voor de toekomst houdbaar te maken. Het wetsvoorstel voor de vereenvoudiging van de Wet banenafspraak gaat nu zo snel mogelijk de fase van internetconsultatie in.

Klaas Salverda

Geplaatst op woensdag 20 november 2019

Deel dit artikel

Ga naar...