Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VSNU

VSNU

NFU

NFU

VO Raad

VO Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

WVOI

WVOI

MBO raad

MBO raad

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VNG

VNG

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

VSO Oprichting

VSO krijgt rechtspersoonlijkheid

Op 27 juni 2005 verschenen gevolmachtigden van de Staat der Nederlanden, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten voor de notaris om de Stichting VSO op te richten. Daarmee kreeg het Verbond officieel rechtspersoonlijkheid. Haar hoofdactiviteit luidt sindsdien: ‘het afstemmen en faciliteren op het terrein van arbeidsvoorwaarden’.

Lees hier de volledige tekst van de statuten voor de oprichting van het VSO: Statuten VSO

Uit de akte van oprichting

Enkele kernartikelen uit de akte van oprichting annex de statuten:

Naam en zetel

Artikel 1
1) De stichting draagt de naam: Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO).
2) Zij heeft haar zetel in de gemeente ’s-Gravenhage.

Doel en middelen

Artikel 2
1) De stichting heeft ten doel: het afstemmen en faciliteren op het terrein van arbeidsvoorwaarden in den brede binnen de openbare sector, in het bijzonder voor de in artikel 4 lid 2 genoemde sectoren.
2) Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
a) een platform te faciliteren voor onderlinge uitwisseling van ideeën, kennis en ervaring;
b) kennis en expertise te leveren of deze te ontsluiten ten behoeve van de sectorwerkgevers;
c) de gezamenlijke belangen van de sectorwerkgevers te coördineren en deze eenduidig te formuleren en te communiceren;
d) anderszins diensten te verlenen aan de sectorwerkgevers als verbond, of in het belang van het verbond, casu quo de individuele leden voor zover met die andere diensten niet in concurrentie wordt getreden met private aanbieders van soortgelijke diensten.

Vermogen

Artikel 3
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
a) subsidies van de in artikel 4 lid 2 vermelde vertegenwoordigers van werkgevers van de verschillende overheidssectoren;
b) subsidie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit zijn coördinerende verantwoordelijkheid voor een goed werkend systeem van arbeidsvoorwaardenvorming binnen de collectieve sector;
c) tandere baten.

Bestuur: benoeming

Artikel 4 lid 2
De bestuurders worden benoemd als volgt:
a) één bestuurder wordt benoemd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (sector Onderwijs);
b) één bestuurder wordt benoemd door het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (sector Gemeenten);
c) één bestuurder wordt benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de sector Rijk (sector Rijk)
d) één bestuurder wordt benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de sector Politie (sector Politie);
e) één bestuurder wordt benoemd door de minister van Defensie (sector Defensie);
f) één bestuurder wordt benoemd door de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (sector Wetenschappelijk onderwijs);
g) één bestuurder wordt benoemd door de verenigingen Bve Raad en Colo, Vereniging Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (sector Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie);
h) één bestuurder wordt benoemd door de vereniging Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (sector Universitair Medische Centra);
i) één bestuurder wordt benoemd door de vereniging HBO-Raad (sector Hoger beroepsonderwijs);
j) één bestuurder wordt benoemd door het Interprovinciaal Werkgeversverband van de vereniging het Interprovinciaal Overleg (sector Provincies);
k) één bestuurder wordt benoemd door de vereniging Unie van Waterschappen (sector Waterschappen);
l) één bestuurder wordt benoemd door de vereniging Werkgeversvereniging onderzoekinstellingen (sector Onderzoekinstellingen);
m) één bestuurder wordt benoemd door de minister van Justitie (sector Rechterlijke macht).

Het bestuur kan naast de voormelde personen, instanties en rechtspersonen anderen het recht geven om bestuursleden te benoemen.

Bestuur: vertegenwoordiging

Artikel 6
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan:
- de voorzitter tezamen met de penningmeester/secretaris, tezamen met de vice-voorzitter of tezamen met de directeur-secretaris;
- de vice-voorzitter tezamen met de penningmeester/secretaris of tezamen met de directeur-secretaris;
- de penningmeester/secretaris tezamen met de directeur-secretaris.
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van een volmacht aan en of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.