Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

PO-Raad

PO-Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

WVOI

WVOI

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

NFU

NFU

VO Raad

VO Raad

VSNU

VSNU

VNG

VNG

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Waar staan wij voor?

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. De belangenbehartiging is gericht op het in stand houden en verder verbeteren van de omstandigheden waaronder de organisaties in het publieke domein opereren.

Om dat te bereiken onderhoudt het VSO nauwe contacten met de politiek, het openbaar bestuur en andere maatschappelijke organisaties. Zo neemt het VSO deel aan het bestuurlijk en maatschappelijk overleg zoals dat in Nederland is georganiseerd.

Platformfunctie

In elke overheidssector wordt een eigen ‘bedrijfstak-CAO’ afgesloten tussen de betrokken werkgever en de centrales van Overheidspersoneel. De sectorwerkgevers hebben behoefte om elkaar over de inhoud en de voortgang van het overleg te informeren. Het VSO vervult in dit opzicht een platformfunctie.

Dit betekent niet dat een gelijke inhoud en looptijd van de CAO’s wordt nagestreefd, want dat is de eigen verantwoordelijkheid van elke sector. Het VSO behartigt de gezamenlijke werkgeversbelangen, met name bij het kabinet. Het gaat dan bijvoorbeeld om de financiering van de arbeidsvoorwaarden.

Informatiepunt

Het VSO functioneert ook als een centraal informatiepunt. Het gaat dan om zowel het verzamelen als het verwerken van noodzakelijke gegevens voor de sectorwerkgevers over (financiële) arbeidsvoorwaarden, inkomen, werkgelegenheid en arbeidsmarkt bij de overheid. Daarnaast verspreidt het VSO nuttige informatie over de marktsector.