Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

NFU

NFU

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

WVOI

WVOI

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VSNU

VSNU

VO Raad

VO Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

MBO raad

MBO raad

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VNG

VNG

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Bedrijfscommissie

Als ondernemingsraden en bestuurders een geschil hebben over de toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), kunnen ze dat voorleggen aan de Bedrijfscommissie voor de overheid. Deze is ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken.

Onder deze Bedrijfscommissie ressorteren aparte kamers voor Rijk, politie en zelfstandig bestuursorganisaties (ZBO’s) en één voor lagere publiekrechtelijke lichamen.

Een bedrijfscommissie bemiddelt en adviseert. In de meeste gevallen leidt dat tot een schikking of uitspraak. Daarnaast geeft zij voorlichting en functioneert ze als vraagbaak, bijvoorbeeld bij vragen op het gebied van het organiseren van verkiezingen van ondernemingsraadsleden.

Tenslotte heeft de Bedrijfscommissie ook een wettelijke archiverende en administrerende taak, namelijk bij het registreren van nieuwe ondernemingsraden en aanmaken van dossiers. Daarin worden onder andere de reglementen van ondernemingsraden opgenomen.

Een bedrijfscommissie is ingesteld op grond van de WOR en bestaat uit leden die worden benoemd door werkgevers- en werknemersorganisaties. Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) vaardigt op alle fronten aan werkgeverszijde commissieleden af.

www.bedrijfscommissieoverheid.nl