Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

MBO raad

MBO raad

VNG

VNG

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

WVOI

WVOI

NFU

NFU

VSNU

VSNU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Raad voor het overheidspersoneelsbeleid

Binnen het VSO wordt de gezamenlijke werkgeversinbreng voor de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) voorbereid.

De ROP is het centrale overlegplatform van de gezamenlijke sectorwerkgevers en werknemers bij de overheid. De ROP heeft verschillende taken. Zo voert de Raad overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en adviseert hij het kabinet en de Tweede Kamer – desgevraagd of uit eigen beweging – over aangelegenheden die het overheidspersoneelsbeleid betreffen. Ook doet de ROP aanbevelingen aan de overheidssectoren. Verder is de ROP de plek waar afspraken worden gemaakt over de aard en de inhoud van de pensioenvoorziening van het overheidspersoneel.

Lees hier de complete tekst van de Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid d.d. 1 februari 2003:

Getekende overeenkomst ROP 2003.pdf.

Het voorzitterschap rouleert jaarlijks tussen werkgevers en werknemers. Mw. Sietske Pijpstra, voorzitter van het VSO, is in de oneven jaren voorzitter van de ROP. Naast haar zitten Olav Welling (BZK) en José Bosma (MBO raad) namens werkgevers in de agendacommissie van de ROP.

Regeling overleg
Na de invoering van het sectorenmodel in 1993 besloot toenmalig minister Hans Dijkstal van Binnenlandse Zaken in januari 1997 tot een wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement in verband met de formalisering van het sectoroverleg rijkspersoneel. Daarnaast stelde hij in overleg met de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) en het nieuwe sectoroverleg rijk (SOR) een Regeling vast voor het overleg met centrales van overheidspersoneel en sectorwerkgevers, zoals verenigd in de ROP.

Volgens artikel 1 van deze Regeling worden regelingen die specifiek betrekking hebben op overheids- en onderwijspersoneel niet tot stand gebracht zonder dat daarover door of namens de minister overleg is gevoerd met de centrales van overheidspersoneel en de overheidswerkgevers of verenigingen van overheidswerkgevers, zoals verenigd in de ROP.

In dit overleg hebben de centrales van overheidspersoneel evenveel stemmen als de overheidswerkgevers of verenigingen van overheidswerkgevers. De ROP heeft derhalve formeel instemmingsrecht. Feitelijk heeft de ROP haar taken en bevoegdheden tot op heden terughoudend ingevuld.

Genoemd overleg staat onder leiding van de minister. Het secretariaat van het overleg wordt gevoerd door het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP).

Lees hier de Regeling overleg Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid d.d. 13 januari 1997, inclusief de nota van toelichting:

Pdf regeling overleg minister en ROP 13011997

Pensioenkamer
Voor pensioenonderwerpen is binnen de ROP een aparte kamer, de Pensioenkamer, ingesteld. Hier onderhandelt VSO met de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) over de ABP-pensioenregeling en de pensioenovereenkomst. De afspraken worden vastgelegd in het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds ABP. Dit reglement wordt vervolgens uitgevoerd door het ABP-bestuur.

Het voorzitterschap van de pensioenkamer rouleert tussen werkgevers en werknemers. Mw. Carina van Agten van het CAOP is secretaris van de Pensioenkamer ROP.

VSO heeft een eerste onderhandelaar in de Pensioenkamer benoemd: de heer Roelof Bleker, dijkgraaf waterschap Rivierenland.

Vertegenwoordigers vanuit de onderwijssectoren: Bregje Mollee (VSNU), Willem van Dalen (MBO Raad) en Muriel van der Starre.

Vertegenwoordigers vanuit de decentrale overheden: Sietske Pijpstra (VNG) en Richard van der Mast (IPO).

Vertegenwoordigers vanuit de kabinetssectoren: Chris van Ogtrop (ministerie BZK) en Paul van Gijzen (sector politie).

De WOR-kamer
De WOR-kamer kan gevraagd of ongevraagd adviseren aan de minister van Binnenlandse Zaken over OR-zaken die specifiek de overheidsector betreffen. De WOR-kamer is eveneens ingesteld door de ROP.

In de WOR-kamer zijn de overheidssectoren vertegenwoordigd waarop de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) van toepassing is. De overheidswerkgevers hebben elk een vertegenwoordiger in de WOR-kamer. Van de centrales van overheidspersoneel zijn er evenveel vertegenwoordigers.

VSO-bestuurslid mw. Ingrid Blom is voorzitter van de WOR-kamer.

rop.caop.nl