Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

WVOI

WVOI

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VSNU

VSNU

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VNG

VNG

VO Raad

VO Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

NFU

NFU

PO-Raad

PO-Raad

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Sociaal Economische Raad

Het VSO neemt als adviserend lid deel aan diverse commissies van de Sociaal Economische Raad (SER).

De Commissie Zieke Werkenden en Langdurig Werklozen bereidt een advies voor aan de minister van SZW over de arbeidsmarktpositie van langdurig werkzoekenden. Hierbij richt de commissie zich op een analyse van de problematiek, de belangrijkste knelpunten voor het terugdringen van langdurige werkloosheid en het aanreiken van oplossingsrichtingen die de arbeidsmarktpositie van langdurig werkzoekenden kunnen verbeteren. Daarnaast heeft de minister aan de SER gevraagd om te adviseren over een sluitend stelsel voor een inkomenswaarborg tijdens ziekte voor zowel werknemers als zzp’ers. Namens VSO is de heer Willem van Dalen waarnemend lid van deze commissie.

De Commissie Arbeidsomstandigheden is ingesteld om te adviseren op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid. Adviserende leden uit de kring van overheidswerkgevers (VSO) zijn de dames Gemma Hufen (VO-raad) en Monica Teuns (NFU) en de heer Henny van den Born (provincies).

De Commissie Bevordering Medezeggenschap heeft als taak de kwaliteit van de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen. Adviserend lid namens het VSO is mw. Nelly Riksen-Borsje en plaatsvervangend lid is mw. Rianne Becht.

De Werkkamer, een bestuurlijk overleg van gemeenten en sociale partners dat meer kwetsbare mensen aan een baan wil helpen, wordt ondersteund door het secretariaat van de SER. Judy Boere is namens VSO adviserend lid van de Werkkamer.

www.ser.nl

Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden
Het VSO levert een bijdrage aan het bewaken van de kwaliteit van de vorming en scholing van ondernemingsraadsleden. Dat gebeurt via de nieuwe Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) bij de SER.

De ministerraad besloot in mei 2012 tot een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), waardoor het scholingsrecht van ondernemingsraadsleden en de financieringsplicht van werkgevers voor scholing explicieter zal worden geregeld.

De nieuwe stichting moet de kwaliteit van OR-opleidingen bewaken, opdat OR-leden in het kader van scholing en vorming toegang hebben tot opleidingen van gekwalificeerde opleidingsinstituten. Daarvoor wordt onder meer een certificeringsregeling opgezet.

Stichting SCOOR heeft een tripartiet bestuur, met een zetelverdeling waarin werkgevers- en werknemersorganisaties en het veld van scholing en vorming van OR-leden zijn vertegenwoordigd.

Voor het VSO neemt mevrouw Rianne Becht deel aan de bestuursactiviteiten van SCOOR. Zij vertegenwoordigt het VSO al als adviserend lid in de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER. Als vervanger treedt mw. Nelly Riksen-Borsje op. Zij is tevens vervanger in de Commissie Bevordering Medezeggenschap.