Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

WVOI

WVOI

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VNG

VNG

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VSNU

VSNU

PO-Raad

PO-Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

NFU

NFU

MBO raad

MBO raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Wijziging Participatiewet en Ziektewet

Op internet is het wijzigingsvoorstel  van de Participatiewet en Ziektewet in verband met het breed offensief gepubliceerd. Meedenken? De einddatum voor reactie is 4 juni.

De doelgroep van het wetsvoorstel bestaat uit mensen met een beperking die ondersteuning van gemeenten nodig hebben om aan het werk te komen en te blijven. Verder worden in het wetsvoorstel voorstellen gedaan die beogen de inzet van het instrumentarium voor werkgevers te verbeteren en vereenvoudigen.

Het beoogde effect van het wetsvoorstel is om de kansen op werk voor mensen met een beperking te verbeteren nu de helft van hen nog aan de kant staat. Daarnaast wordt beoogd dat meer werkgevers mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen.

Aanleiding
Op 7 september 2018 kondigde staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) een breed offensief aan om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De uitwerking hiervan kwam in een brief van 20 november 2018. Daarin is ook een groot aantal voorstellen gedaan. Deze zijn vervolgens nader uitgewerkt in samenspraak met experts van gemeenten, praktijktafels met gemeenten en werkgevers, en na consultatie van ervaringsdeskundigen.

Het wetsvoorstel dat nu voorligt formaliseert de voorgenomen maatregelen voor zover deze voorstellen wijziging van de Participatiewet en Ziektewet vergen.

Het betreft de volgende voorstellen:

  • vereenvoudiging loonkostensubsidie;
  • aanvraagmogelijkheid ondersteuning op maat (bijv. jobcoach), harmonisering instrumenten;
  • wegnemen administratieve knelpunten no-riskpolis/ziekmelding;
  • vrijlating van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie.

Daarnaast bevat dit wetsvoorstel een wijziging van de bepaling over de vierwekenzoektermijn. De einddatum voor reactie op de internetconsultatie van dit wetsvoorstel is 4 juni 2019.

Overige voorstellen
Het breed offensief bevat ook voorstellen tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Deze worden in een afzonderlijk wetsvoorstel neergelegd. Ook de voorstellen tot vereenvoudiging van de banenafspraak/quotum worden via een afzonderlijk traject vormgegeven. Verder wordt de komende periode via een wijziging van een algemene maatregel van bestuur op grond van de Wet Suwi voorzien in een aanscherping van de regelgeving inzake de werkgeversdienstverlening.

Geplaatst op dinsdag 7 mei 2019

Deel dit artikel

Ga naar...