Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VSNU

VSNU

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

MBO raad

MBO raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VNG

VNG

PO-Raad

PO-Raad

VO Raad

VO Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

NFU

NFU

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

WVOI

WVOI

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Verantwoordelijkheid wordt gevoeld, nu nog meer arbeidsplekken

De bereidheid om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen is de laatste jaren toegenomen, maar dat dit resulteert niet altijd in meer plekken. Het aandeel werkgevers dat de komende twee jaar (meer) mensen met een arbeidsbeperking in dienst denkt te nemen is beperkt. De belangrijkste reden is dat er geen geschikte functies zijn.

Verder zijn nog steeds veel werkgevers niet bekend met regelingen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, zo blijkt uit SCP-onderzoek naar inclusiviteit en duurzame inzetbaarheid op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Een derde (31%) van de werkgevers voelde zich in 2017/18 verantwoordelijk om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Voor 38% gold dit enigszins. Het overige deel (31%) zag dit niet als hun verantwoordelijkheid.

Aannemen_arbeidsbeperkten_figuur1.png

Dat werkgevers zich verantwoordelijk voelen, wil nog niet zeggen dat ze ook plekken creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In 2017/18 had 17% van de werkgevers werknemers met een arbeidsbeperking in dienst.  Het aandeel werkgevers dat denkt in de komende twee jaar (meer) mensen uit deze doelgroep in dienst te nemen is beperkt: 11%. Deze percentages zijn vergelijkbaar met die uit 2015/16. Wel nam het aandeel werkgevers dat ‘misschien’ mensen met een arbeidsbeperking wil aannemen licht toe (van 39% naar 44%) ten koste van het aandeel dat dit zeker niet van plan is (van 50% naar 45%).

Ander onderzoek onder werkgevers laat zien dat in de periode 2015-2017 meer werkgevers bereid waren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Toch waren er niet meer werkgevers die plaatsingen regelden.

Redenen
Een fors deel van de werkgevers (45%) die niet van plan zijn (extra) mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, geeft als reden dat er geen geschikte functies zijn. Een andere reden is dat er geen nieuwe medewerkers nodig zijn. Ook hebben sommige werkgevers te weinig capaciteit voor begeleiding en ondersteuning (17%).

Niet-aannemen-arbeidsbeperkten-figuur2.png

Onbekendheid met de manier van werven, te hoge administratieve lasten of een te lage productiviteit van de doelgroep spelen geen rol volgens de respondenten. Hoewel werkgevers administratieve lasten niet als belemmering noemen, is het wel belangrijk om werkgevers zoveel mogelijk te ‘ontzorgen’ bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking, zo bleek al uit eerder onderzoek.

Grotere organisaties
Grotere organisaties voelen zich vaker verantwoordelijk en hebben vanzelfsprekend een grotere kans om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te hebben. In de sector overheid, die veel grote organisaties kent, is het aandeel organisaties dat zich verantwoordelijk voelt en mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft het hoogst. Van de overheidswerkgevers heeft ongeveer de helft mensen uit de banendoelgroep in dienst. In het onderwijs ligt dat aantal lager. Organisaties in de sector industrie en transport voelen zich niet vaker dan gemiddeld verantwoordelijk, maar zij hebben wel vaak mensen met een arbeidsbeperking in dienst. 

Bekendheid subsidieregelingen
Ongeveer een kwart van de organisaties (27%) maakte in 2017/18 gebruik van één of meer regelingen om de positie van mensen met een arbeidsbeperking te versterken. Loonkostensubsidie of loondispensatie (16%) kwamen het vaakst voor). 

Veel werkgevers zijn niet bekend met de regelingen voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Het minst bekend zijn de no-risk­regeling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en de korting op sociale verzekeringen.  Bijna de helft van de werkgevers (49%) kent deze regelingen niet. Detachering en loonkostensubsidie en loondispensatie zijn niet bekend bij ongeveer een kwart van de werkgevers.

Bron: https://www.scp.nl/

Geplaatst op woensdag 9 oktober 2019

Deel dit artikel

Ga naar...