Deskundigenpanel verjaring asbestschade

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is blij dat de partijen binnen het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) unaniem hebben besloten om een deskundigenpanel verjaring in te stellen. Het deskundigenpanel kan, aldus Van Ark, de scherpe randen van een beroep op verjaring verzachten.

In een brief aan de Tweede Kamer informeert Van Ark haar over verjaring bij asbestschade en de uitkomsten van de gesprekken met convenantspartijen van het IAS. Die partijen zijn: VNO-NCW/MKB-Nederland, Comité Asbestslachtoffers, Verbond van Verzekeraars, FNV Vakcentrale, CNV, VCP, LTO-Nederland en VSO.

Bemiddeling
Een werknemer die tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden aan asbest is blootgesteld en als gevolg daarvan ziek is geworden, kan zijn (voormalige) werkgever aansprakelijk stellen. Als bij de werknemer de diagnose asbestose of maligne mesothelioom is gesteld, kan het IAS bemiddelen tussen de werknemer en werkgever. Binnen het IAS zijn normbedragen afgesproken over de vergoeding van materiële en immateriële schade.

Dertig jaar
De Nederlandse wetgeving kent bij schade als gevolg van gevaarlijke stoffen, waaronder asbest, een absolute verjaringstermijn van dertig jaren na de schadeveroorzakende gebeurtenis.  Door de lange latentietijd bij asbestziekten bestaat de kans dat, ondanks de verjaringstermijn van dertig jaar, een aansprakelijkheidsclaim bij het openbaren van de ziekte toch is verjaard.

Oplossing
Het afgelopen anderhalf jaar hebben de convenantspartijen van het IAS intensief overleg gevoerd over mogelijkheden om voor deze mensen een oplossing te vinden in het minnelijke. De convenantspartijen hebben unaniem ingestemd met het instellen van een deskundigenpanel verjaring als proef voor een periode van twee jaar.

Voordeel
Daar waar verjaring het enige (overgebleven) punt van geschil is, zal het dossier met instemming van partijen worden voorgelegd aan een panel van deskundigen. Het voordeel van het deskundigenpanel is dat er op een snelle en laagdrempelige wijze een gedegen oordeel wordt geveld over het beroep op verjaring. Alle partijen hebben baat bij een eenduidig wegingskader op basis van de huidige jurisprudentie, aldus staatssecretaris Van Ark.

Het panel kan in het najaar van start gaan. Het ministerie van SZW zal het IAS waar mogelijk ondersteunen, onder meer in financiële zin.

Geplaatst op dinsdag 17 juli 2018 in het dossier Algemeen

Deel dit artikel

Ga naar...