Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

NFU

NFU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

PO-Raad

PO-Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VNG

VNG

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

MBO raad

MBO raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

WVOI

WVOI

VSNU

VSNU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Pensioenoverleg

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Werkgevers en vakbonden moeten keuzes maken over de inhoud van de pensioenregeling. Voor overheid en onderwijs is dit de ABP-regeling. Voor het ABP-pensioen worden afspraken gemaakt in de Pensioenkamer, de ‘boven-sectorale cao-tafel voor pensioenen’ waar het VSO en de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO, oftewel de bonden) afspraken maken over de inhoud van de ABP-regeling.

De werkgeversdelegatie van het VSO in de Pensioenkamer bereidt de standpunten van het VSO op het pensioenterrein voor. Zij vergadert minimaal eens per maand. Muriel van der Starre (VO-raad en PO-raad) is coördinator pensioenen van het VSO.

Onderwerpen die in ieder geval aan de orde komen zijn:

  • Voorbereiden van de vergaderingen van de Pensioenkamer;
  • Voorbereiden van de visie en inzet van het VSO op pensioenterrein. Hierbij wordt geanticipeerd op wijzigende wet- en regelgeving;
  • Onderhouden van contacten met verantwoordingsorgaan ABP;
  • Toekomst voor ABP-regeling.

Kostbare arbeidsvoorwaarde
Pensioen is een kostbare arbeidsvoorwaarde. Het VSO is van mening dat de pensioenregeling van ABP in de huidige vorm niet langer houdbaar is. Dit vanwege achterblijvende indexatie, grote stijging van de levensverwachting en de samenstelling van het fonds. Er zijn passende maatregelen nodig om de houdbaarheid van de pensioenregeling te herstellen, de ABP-regeling weer toekomst te geven en het draagvlak bij werkgevers en werknemers te behouden.

Pensioenbericht
Het VSO brengt met enige regelmaat een eigen Pensioenbericht als Nieuwsbrief uit.

Vergaderdata
Kijk voor de vergaderdata in de agenda.