Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VNG

VNG

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

WVOI

WVOI

PO-Raad

PO-Raad

NFU

NFU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VO Raad

VO Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VSNU

VSNU

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Platform Arbeidszaken

Het Platform Arbeidszaken richt zich op de beleidsterreinen arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt (inclusief van-werk-naar-werk trajecten), arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid.

Doelstelling

Het Platform kent twee doelstellingen:

  • Afstemming en kennisdeling over actuele onderwerpen op het brede terrein van arbeidszaken, met uitzondering van het onderwerp Pensioenen
  • Adviseren – gevraagd en ongevraagd – van het VSO-bestuur

Deelnemers

Deelnemers aan het Platform zijn vertegenwoordigers van de veertien sectorwerkgevers. Van deze deelnemers wordt deskundigheid verwacht op het brede terrein van arbeidszaken. Omdat het thema ‘arbeidszaken’ zo breed is, is iedere sector in de gelegenheid gesteld om twee deelnemers af te vaardigen. Zo kunnen zij, mede afhankelijk van de agenda, besluiten wie deelneemt.

Werkwijze

Het Platform heeft de ene maand een reguliere bijeenkomst en de andere maand een themabijeenkomst. Vast agendapunt op de reguliere bijeenkomsten van het Platform is een rondje informatieuitwisseling over sectorale ontwikkelingen. De veertien overheidssectoren en de coördinerend minister van BZK kunnen zelf (andere) agendapunten aandragen. Ook actuele ontwikkelingen en opdrachten van het VSO-bestuur, in de zin van gevraagde advisering, kunnen aanleiding vormen voor het agenderen van een onderwerp.

De themabijeenkomsten gaan over onderwerpen die meer bespreektijd nodig hebben dan in een reguliere bijeenkomst mogelijk is. Zoals bijvoorbeeld de bespreking van de werkkostenregeling en wijzigingen in de wettelijke bepalingen rond vakantieverlof.

Speerpunten

Op basis van het meerjarenplan VSO 2012-2014 heeft het Platform een aantal speerpunten benoemd:

Initiatief wetsvoorstel tot normalisatie van de ambtelijke rechtspositie

Activiteiten platform: samenwerken ten behoeve van efficiënte implementatie (voorlichting, opleiding, inventarisatie verschillen rechtspositie).

Arbeidsmarkt

Activiteiten platform: inspelen en richting het VSO-bestuur reageren op bovensectorale initiatieven als ‘Grote Uittocht’, ’Actieplan Leerkracht’ en arbeidsmarktcommunicatie.

Sociale zekerheid

Activiteiten platform: adviseren over de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd voor arbeidsvoorwaardelijke regelingen, inclusief wenselijkheid vitaliteitsbeleid.

Europese regelgeving

Activiteiten platform: signalering en zo mogelijk beïnvloeding Europese regelgeving. Actueel is het ontwerp van de nieuwe EU-richtlijn arbeidstijden.

Loonkosten

Activiteiten platform: ontwikkeling van de loonkosten vanwege premieontwikkelingen en wijzigingen in regelgeving in kaart brengen en indien van toepassing afzetten tegen de tegemoetkoming van het kabinet. Tevens inventariseren op welke wijze en met welke instrumenten sectoren hun loonkostenberekeningen maken met als doel van elkaar te leren.

Tenslotte

Daarnaast volgt het Platform relevante wetsvoorstellen en andere externe ontwikkelingen met als doel de conseqenties voor de overheidssectoren in kaart te brengen en daarover zo nodig te rapporteren aan het VSO-bestuur. Medio 2012 betreft dit het wetsvoorstel Modernisering ziektewet; het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden; het initiatiefwetsvoorstel Flexibel werken en de wetgevingstrajecten vanwege het Begrotingsakkoord 2013.

Vergaderdata

Kijk voor de vergaderdata in de agenda.